Transmode AB: Bokslutskommuniké 2014

Oktober-december 2014

 • Intäkterna uppgick till 255,7 MSEK (223,3), vilket motsvarar en ökning med 14,5 procent eller med 7,2 procent justerat för valutakursförändringar.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,6 MSEK (9,3), inklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,0 procent (4,2). Exklusive omstruktureringskostnader om 2,5 MSEK uppgick rörelseresultatet till 28,1 MSEK och rörelsemarginalen till 10,9 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 21,4 MSEK (10,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (0,39).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39,7 MSEK (71,7).

Januari-december 2014

 • Intäkterna uppgick till 930,0 MSEK (1 029,1), vilket motsvarar en minskning med 9,6 procent eller med 14,9 procent justerat för valutakursförändringar.
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,6 MSEK (148,5), inklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6 procent (14,4). Exklusive omstruktureringskostnader om 8,9 MSEK uppgick rörelseresultatet till 79,5 MSEK och rörelsemarginalen till 8,5 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 61,5 MSEK (123,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,22 SEK (4,44).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 127,5 MSEK (174,7).
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning om 1,95 SEK (1,80) per aktie. Föregående år lämnades även en extrautdelning om 4,70 SEK per aktie.

Ett starkt avslut på 2014 – tillbaka i tillväxt
Transmode fick ett starkt avslut på 2014 med företagets högsta kvartalsvisa orderingång någonsin samt en intäktsökning med 14 procent. Intäkterna i kvartalet blev 256 MSEK och vi växte på samtliga marknader, särskilt i Americas. Tack vare tillväxten, i kombination med en fortsatt hög bruttomarginal på 52 procent, så återhämtade sig rörelsemarginalen till 10 procent.

Den starkare efterfrågan var framförallt driven av våra nya produkter för 100G och 10G. Marknadens mottagande av dessa produkter har varit mycket positivt och ett 20-tal kunder, inkluderande flera av våra största, har nu lagt order på våra 100G produkter.

Intäkterna i Americas växte under kvartalet till 49 MSEK eller med 101 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. En stor del av denna intäktsökning kan härledas till leveranser till flera stora befintliga kunder i USA och Mexiko. Vi har också tillkännagivit nya kunder i regionen som Pangaea Networks, TekLinks och COMLINK, som var vår första kund att driftsätta våra nya 100G produkter i Americas.

Intäkterna i EMEA var i nivå med motsvarande kvartal föregående år. Sammantaget visade intäkterna från våra stora kunder i regionen en viss förbättring under kvartalet.
Utvecklingen i APAC var under kvartalet positiv men är fortsatt projektberoende. Den nyligen tecknade 100G affären med Fiberail, via vår nya partner Nera Networks, var en mycket välkommen referens och har bidragit till tillväxten i kvartalet.

Sett till helåret 2014 så är jag inte nöjd med intäktsminskningen. Jag glädjer mig dock åt en ökning av tjänste- och mjukvaruintäkterna, ökade intäkter via partners, den starka efterfrågan av våra nya produkter, den positiva utvecklingen i Americas och vändningen under fjärde kvartalet. Vår kundbas har under året ökat med mer än 30 nya kunder vilket också är positivt. Det tidigare annonserade effektiviseringsprogrammet har minskat vår kostnadsbas och ger oss nu utrymme att göra selektiva investeringar i områden där vi ser tillväxtmöjligheter.

Vad gäller 2014 års utfall, relativt våra tre finansiella mål, kan jag konstatera att våra intäkter minskade för helåret 2014. Vi bedömer därmed inte att vi har nått upp till vårt tillväxtmål att växa snabbare än marknaden men återkommer med en slutlig redovisning i årsredovisningen. Vidare så blev vår rörelsemarginal 8 procent för 2014, vilket ur ett branschperspektiv är ett bra resultat även om det är något lägre än vårt lönsamhetsmål på 12 procent över en konjunkturcykel. Tack vare det goda kassaflödet och bolagets fortsatta starka finansiella ställning har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 1,95 SEK per aktie, vilket är högre än Transmodes långsiktiga utdelningsmål att dela ut 25-50 procent av föregående års resultat.

Jag känner fortsatt stor tillförsikt inför 2015 och jag ser goda tillväxtmöjligheter på samtliga marknader, särskilt i Americas där vi har en mycket positiv utveckling. Våra nya kompakta och strömsnåla produkter för 100G och 10G har mottagits väl och vi ser en god efterfrågan av dessa. Jag ser också att den positiva trend vi sett i partner- och tjänsteförsäljning kommer att fortsätta bidra till en god utveckling även under 2015.

Med det starka avslutet på 2014, och med den högsta kvartalsvisa orderingången i Transmodes
historia, är vi tillbaka i tillväxt.

Karl Thedéen
Verkställande direktör

Den kompletta delårsrapporten finns som bilaga via länken i slutet av pressmeddelandet.

Denna information är sådan som Transmode AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 5 februari 2015, kl. 08:00.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens
Transmode AB bjuder in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 5 februari klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. För att delta i telefonkonferensen, ring +44 203 4281406, alternativt det svenska numret +46 8 56642690, några minuter före utsatt starttid. Konferensen och presentation kan även följas live på Transmodes hemsida:http://www.transmode.com/sv/investerare/rapporter/delarsrapporter.Presentationen kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens.

För ytterligare information kontakta:
Ola Elmeland
Vice President Marketing & Communications
Transmode Systems AB
Telephone: +46 8 506 882 71
Email: ola.elmeland@transmode.com

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0”-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000 system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

TRMO Bokslutskommuniké 2014


background image