Kommuniké från Transmode AB:s årsstämma den 16 april 2015

 

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,95 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 20 april 2015. Utdelningen beräknas att utbetalas torsdagen den 23 april 2015.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Ordinarie styrelseledamöterna Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson, Tom Nyman, Axel Roos, Kevin Taylor och Roland Thornton omvaldes. Ian Jenks nyvaldes.

Årsstämman omvalde Tom Nyman till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016 välja om PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode fastställdes till 2 000 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 400 000 kronor till ordföranden, 225 000 kronor vardera till Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson och Axel Roos, 325 000 kronor vardera till Kevin Taylor och Roland Thornton och 275 000 kronor till Ian Jenks. Därutöver ska ett arvode om sammanlagt 180 000 kronor utgå för utskottsarbete.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram. Programmet innebär inrättandet av ett långsiktigt aktiesparprogram omfattande samtliga cirka 290 anställda inom Transmode och kan innebära en maximal tilldelning om 161 200 aktier. Anställda som väljer att delta i programmet kommer, förutsatt att de gör en personlig investering i aktier i Transmode (s.k. sparaktier), att vederlagsfritt tilldelas aktier i Transmode (genom s.k. matchningsaktierätter och prestationsbaserade aktierätter) cirka tre år efter investeringen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm, motsvarande högst 1,6 procent av samtliga aktier i bolaget (omfattar samtliga av årsstämman beslutade aktiesparprogram 2013-2015), samt om överlåtelse av högst 161 200 egna aktier till deltagare i programmet 2015.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 18:30.

För ytterligare information kontakta:

Johan Wilsby
Chief Financial Officer
Transmode AB
Phone: +46 8 410 88 189
E-Mail: johan.wilsby@transmode.com

Om Transmode

Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Pressmeddelande (PDF)


background image