Transmode AB: Delårsrapport januari-mars 2015

Januari-mars 2015 

  • Intäkterna uppgick till 289,3 MSEK (231,3), vilket motsvarar en ökning med 25,1 procent eller med 11,0 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 47,1 MSEK (21,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent (9,3).
  • Periodens resultat uppgick till 37,8 MSEK (18,6).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,36 SEK (0,67).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,1 MSEK (1,6).

Stark inledning på 2015 – tillbaka i lönsam tillväxt 
Den positiva utvecklingen under sista kvartalet 2014 fortsatte under årets första kvartal. Intäkterna ökade med 25 procent till 289 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 47 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16 procent drivet av en stark bruttomarginal på 52 procent. Det är mycket glädjande att vi åter kan visa på en så hög tillväxt och lönsamhetsnivå.

Våra nya produkter för 100G har fortsatt fått mycket positiv respons både från existerande och nya kunder. Liberty Global, världens största internationella kabel-tv-operatör, har börjat bygga 100G-nät i Europa med Transmodes TM-serie plattform. Produkternas egenskaper såsom låg energiförbrukning, storlek och pris öppnar upp nya affärsmöjligheter bland annat inom lösningar för Data Center Interconnect (DCI), vilket vi har sett fler exempel på under kvartalet. Den strategiska satsningen på ökad försäljning via partners och ett ökat fokus på tjänsteförsäljning har gett resultat och visar på en fortsatt stadig utveckling under kvartalet.

Americas redovisar en mycket stark intäktsökning med 59 procent där både Nord- och Sydamerika visar på god aktivitet, med intäktsökning från såväl befintliga som nya kunder. Vår satsning och strategiska förändring av verksamheten i Americas som vi påbörjade i slutet av 2013 har gett mycket positiva resultat och vi tror regionen kommer att fortsätta generera stark tillväxt under 2015.

EMEA redovisar en intäktsökning om 20 procent vilket främst är drivet av en ökad försäljning av produkter för att koppla ihop datacenter både för operatörer och företagskunder. Några av våra största kunder i EMEA visar för närvarande en något lägre investeringstakt men vi bedömer att flertalet av dessa kommer att visa tillväxt för helåret 2015.

APAC är fortsatt relativt projektberoende men växte under perioden med 18 procent, vilket främst förklaras av god utveckling i Sydostasien. Vår satsning på nya partners i APAC fortsätter att ge positiva resultat.

Baserat på den goda lönsamheten fortsätter vi att göra selektiva investeringar inom produktutveckling och marknadsbearbetning för att skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Jag gläds åt att vi är tillbaks och kan visa på hög tillväxt samt redovisar resultat för kvartalet i nivå med några av våra bästa kvartal. Jag har en fortsatt positiv syn på vår marknad drivet av den underliggande kraftiga tillväxten av datatrafik i metronäten, vilket bekräftas av de senaste kvartalens utveckling.

Karl Thedéen
Verkställande direktör

Den kompletta delårsrapporten finns som bilaga via länken i slutet av pressmeddelandet.

Denna information är sådan som Transmode AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015, kl. 08:00.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens
Transmode AB bjuder in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 29 april klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. För att delta i telefonkonferensen, ring +44 203 428 14 36, alternativt det svenska numret +46 8 566 427 01, några minuter före utsatt starttid. Konferensen och presentation kan även följas live på Transmodes hemsida: www.transmode.com/sv/investerare/rapporter/delarsrapporter. Presentationen kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens.

För ytterligare information kontakta:
Johan Wilsby
Chief Financial Officer
Transmode AB
+46 8 410 88 189
johan.wilsby@transmode.com

Om Transmode 
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Delårsrapport januari-mars 2015


background image