Transmode AB:s hållbarhetsrapport 2014 har publicerats

Transmodes hållbarhetsrapport 2014 har idag publicerats på bolagets hemsida. Rapporten ger en översikt av vårt hållbarhetsprogram och aktiviteter under 2014. Vi kommunicerar utifrån de hållbarhetsaspekter som är relevanta och väsentliga för vår verksamhet och för våra intressenter.

Viktiga händelser 2014

  • Transmode genomförde sin första systematiska intressentdialog för att vägleda hållbarhetsarbetet framöver. Resultatet från intressentdialogen gav värdefulla bidrag till väsentlighetsanalysen, som identifierade tre fokusområden – affärsetik, miljöpåverkan och arbetsvillkor.
  • Arbetet med att säkerställa hög affärsetik fortsatte under 2014, och en intern process för uppföljning och utvärdering av affärsrisker implementerades.
  • Samtliga medarbetare signerade bolagets Code of Conduct och fick en webbaserad utbildning i uppförandekoden. Under året inleddes även implementeringen av en Code of Conduct riktad till bolagets partners och vid årets slut hade cirka 75 procent av våra partners åtagit sig att följa dessa principer. Arbetet fortsatte också med att få alla kritiska leverantörer att signera Supplier Code of Conduct.
  • Transmodes viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är bolagets energieffektiva produkter. Under 2014 lanserade Transmode en ny generation kompakta och energieffektiva 100G produkter.
  • Transmodes totala CO2-utsläpp 2014 minskade med 27 % jämfört med 2013.

”Transmodes överordnade mål är att växa lönsamt och bidra till ett hållbart samhälle, samtidigt som vi strävar efter att öka nätkapaciteten på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Under 2014 har många av våra kunder ökat sitt fokus på hur vi hanterar företagets sociala ansvar. Vi välkomnar detta intresse, och är nu ännu mer övertygade om den långsiktiga betydelsen av en effektiv hållbarhetsstrategi ”, säger Karl Thedéen, Transmodes VD.

Rapporten är baserad på Global Reporting Initiativets riktlinjer, GRI G3.1 för nivå C och beskriver åtgärder och insatser som rör medarbetare, miljö, kunder, leverantörer och produkter.

Rapporten finns tillgänglig på engelska på Transmodes hemsida:
www.transmode.com/en/about-transmode/sustainability

För ytterligare information kontakta:
Lena Båvegård
Vice President Quality and Sustainability
Transmode Systems AB
Telefon: +46 8 410 88 198
E-Mail: lena.bavegard@transmode.com

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Pressmeddelande PDF
Hållbarhetsrapport (in English)


background image