Uttalande från styrelsen i Transmode med anledning av Infineras förbättrade offentliga uppköpserbjudande

Transmodes styrelse ser positivt på förbättringen av det offentliga uppköpserbjudandet från Infinera

Infinera Corporation (”Infinera”) har idag offentliggjort att dess offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode AB (publ) (”Transmode”) som offentliggjordes den 9 april 2015 (”Erbjudandet”) har förbättrats genom att Transmodes aktieägare erbjuds ett vederlagsalternativ som potentiellt består av enbart kontanter.

Styrelsen[1] (”Styrelsen”) för Transmode ser positivt på det förbättrade Erbjudandet som ger Transmodes aktieägare ett ytterligare vederlagsalternativ som potentiellt består av enbart kontanter. Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande från den 9 april 2015 rekommenderar Styrelsen enhälligt Transmodes aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Som anges i Infineras pressmeddelande avseende det förbättrade Erbjudandet, erbjuder Infinera nu Transmodes aktieägare att välja mellan att överlåta sina aktier mot 110 kronor per Transmode-aktie i kontant vederlag, dock begränsat till ett högsta totalt kontant vederlag i Erbjudandet om 2 133 611 172 kronor (det ”Begränsade kontantalternativet”) eller mot det ursprungliga erbjudandevederlaget i form av en kombination av kontanter och stamaktier i Infinera, (justerat för utdelningen från Transmode om 1,95 kronor per aktie) (det ”Ursprungliga vederlagsalternativet”). Dessutom kan Transmodes aktieägare välja att fördela sina accepter av Erbjudandet mellan de två alternativen. För det fall det totala kontanta vederlag som Infinera har att erlägga i Erbjudandet skulle överstiga 2 133 611 172 kronor kommer Infinera, avseende en viss pro rata-andel av de Transmode-aktier för vilka det Begränsade kontantalternativet accepterats, istället att erlägga vederlag i form av cirka 0,6376 Infinera-aktier per Transmode-aktie. För det fall en maximal pro rata-reducering genomförs (dvs. om det Begränsade kontantalternativet accepteras avseende samtliga utestående aktier i Transmode) kommer 70,0 procent av de Transmode-aktier för vilka det Begränsade kontantalternativet accepterats att förvärvas mot kontant betalning medan 30,0 procent av de Transmode-aktier för vilka det Begränsade kontantalternativet accepterats kommer att förvärvas mot vederlag i form av Infinera-aktier. För ytterligare information om förbättringen av Erbjudandet, se Infineras pressmeddelande från idag.

Styrelsen vill särskilt uppmärksamma Transmodes aktieägare på att värdet av vederlaget i det Ursprungliga vederlagsalternativet, liksom i en kombination av de två vederlagsalternativen, kommer att variera över tid beroende på kursen för Infinera-aktien och växlingskursen USD/SEK. Huruvida det Begränsade kontantalternativet eller det Ursprungliga vederlagsalternativet, eller en kombination därav, är mer fördelaktigt för en aktieägare måste baseras på en individuell bedömning gjord av den enskilde aktieägaren i Transmode.

Styrelsen noterar att Infinera i sitt pressmeddelande idag anger att Infinera har beslutat att inte gå vidare med en sekundärnotering av Infinera-aktierna på Nasdaq Stockholm. Aktieägare i Transmode som erhåller Infinera-aktier som vederlag i Erbjudandet kommer således inte kunna handla i sådana aktier på Nasdaq Stockholm. Infinera-aktierna kommer även fortsättningsvis att vara noterade på NASDAQ Global Select Market i USA

I övrigt hänvisar Styrelsen till sitt uttalande från den 9 april 2015 avseende Erbjudandet.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

_______________________

Stockholm den 29 juni 2015
Transmode AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2015 kl. 08:15 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Stångberg
Telefon: +46 709 71 12 53
Email: Helena.stangberg@halvarsson.se

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

[1] Eftersom Pod Investment AB (”Pod”) har åtagit sig att lämna in sina aktier i Transmode i Erbjudandet, har styrelseledamöterna Tom Nyman, styrelseordförande i Transmode och styrelseledamot i Pod, och Axel Roos, styrelseledamot i Transmode och verkställande direktör och styrelseledamot i Pod, på grund av intressekonflikt inte deltagit i Styrelsens hantering av eller beslut beträffande Erbjudandet. Övriga styrelseledamöter i Transmode är oberoende i förhållande till Infinera.

Pressmeddelande PDF

 


background image