Transmode AB: Delårsrapport januari-juni 2015

April-juni 2015 

  • Intäkterna uppgick till 310,9 MSEK (250,0), vilket motsvarar en ökning med 24,3 procent eller med 12,9 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 35,4 MSEK (21,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3 procent (8,8). Justerat rörelseresultat, exklusive transaktionskostnader relaterade till Infineras offentliga uppköpserbjudande till Transmodes aktieägare, uppgick till 43,4 MSEK (21,9), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 13,9 procent (8,8).
  • Periodens resultat uppgick till 27,5 MSEK (19,1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 SEK (0,69).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 80,9 MSEK (78,5).

Januari-juni 2015 

  • Intäkterna uppgick till 600,2 MSEK (481,3), vilket motsvarar en ökning med 24,7 procent eller med 12,0 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 82,5 MSEK (43,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,7 procent (9,0). Justerat rörelseresultat, exklusive transaktionskostnader relaterade till Infineras offentliga uppköpserbjudande till Transmodes aktieägare, uppgick till 90,5 MSEK (43,4), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 15,1 procent (9,0).
  • Periodens resultat uppgick till 65,3 MSEK (37,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,36 SEK (1,36).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 124,0 MSEK (80,1).

100G driver stark tillväxt
Transmode är nu tillbaka i en stark tillväxtfas och våra intäkter ökade i detta kvartal med 24 procent och uppgick till 311 MSEK, vårt starkaste kvartal någonsin. En stark bruttomarginal och fortsatta investeringar i produkter och affärsutveckling gav ett justerat rörelseresultat på 43 MSEK motsvarande en justerad rörelsemarginal på 14 procent. Utöver det goda resultatet uppvisar vi även ett starkt kassaflöde i kvartalet.

Efterfrågan på våra 100G produkter är mycket stark både hos existerande och nya kunder, andelen överstiger nu 10 procent av vår försäljning. Bland annat har vi under kvartalet annonserat att Liberty Global, en av Transmodes största kunder, har börjat bygga 100G-nät i Europa med Transmodes produkter.

Vi växer i samtliga regioner där Americas står för den starkaste tillväxten med hela 130 procent jämfört med samma period förra året. En stor del av intäktsökningen i Americas kan härledas från befintliga kunder framför allt för lösningar för Data Center Interconnect (DCI). Vi har även fått nya kunder i regionen och jag ser fortsatt mycket positivt på utvecklingen.

Intäkterna i EMEA har ökat med 8 procent och det är glädjande att konstatera att några av våra största kunder har ökat sina investeringar i Transmodes produkter under kvartalet. Den positiva trend vi sett inom försäljning via partners samt tjänsteförsäljning visar en fortsatt stabil utveckling. Tjänsteförsäljningen är en mindre men ökande del av vår verksamhet som bidrar positivt till bruttomarginalen.

Fortsatta investeringar inom produktutveckling har resulterat i nya innovativa produkter i kvartalet. I samband med den årliga branschmässan ”WDM & Next Generation Optical Networking” i Nice lanserade Transmode PT-Fabric, nästa generations modulära switching-lösning som tar paketbaserad transport och Ethernet switching till terabit-nivå för 100G metro nät.

Vi har ett starkt första halvår bakom oss med god tillväxt, hög lönsamhet, nya kunder och stark efterfrågan på våra nya 100G produkter och jag har därmed en positiv syn inför framtiden.

Karl Thedéen
Verkställande direktör

Den kompletta delårsrapporten finns som bilaga via länken i slutet av pressmeddelandet.

Denna information är sådan som Transmode AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015, kl. 08:00.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens
Transmode AB bjuder in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 16 juli klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. För att delta i telefonkonferensen, ring +44 20 342 814 15, alternativt det svenska numret +46 8 566 426 66, och uppge ”Transmode telefonkonferens” några minuter före utsatt starttid. Konferensen och presentation kan även följas live på Transmodes hemsida: http://www.transmode.com/sv/investerare/rapporter/delarsrapporter. Presentationen kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens.

För ytterligare information kontakta:
Johan Wilsby
Chief Financial Officer
Transmode AB
+46 8 410 88 189
johan.wilsby@transmode.com

Hassan Tabrizi
Tillförordnad Chief Financial Officer
Transmode AB
+46 70 543 38 25
hassan.tabrizi@transmode.com

Om Transmode 
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000 system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Delårsrapport januari-juni 2015


background image