KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I TRANSMODE AB

Aktieägarna i Transmode AB, org. nr. 556588-9101, (”Transmode”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Fredsborgsgatan 24, Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 8 september 2015,
  • dels anmäla sig till Transmode: under adress Transmode AB, Bolagsstämma, Box 42114, 126 14 Stockholm, eller per telefon, 08-410 881 01

senast tisdagen den 8 september 2015. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Transmodes webbplats, www.transmode.com.

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 8 september 2015.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 8 september 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Transmode totalt 27 788 676 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 79 440 egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen.
10. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om valberedning inför årsstämman och att existerande valberredning upplöses.
11. Beslut om upphävande av årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 2 och 7-9
Infinera Corporation offentliggjorde den 12 augusti 2015 sitt beslut att förklara det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Transmode ovillkorat. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat kalla till extra bolagsstämma.

Förslag beträffande punktera 2 och 7-9 kommer att presenteras före bolagsstämman.

______________

Stockholm i augusti 2015
TRANSMODE AB (PUBL)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2015 klockan 09:00.

För ytterligare information kontakta:

Hassan Tabrizi
Chief Financial Officer
Transmode AB
+46 (0)70 543 3825
hassan.tabrizi@transmode.com

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000 system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Pressmeddelande PDF


background image