Kungörelse

Till aktieägarna i Transmode AB (publ)

Infinera Corporation (”Majoritetsaktieägaren”) äger sammanlagt mer än nio tiondelar av aktierna i Transmode AB (publ), org. nr 556588-9101 (”Transmode”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen äger Majoritetsaktieägaren därför rätt att av övriga aktieägare i Transmode lösa in återstående aktier. Majoritetsaktieägaren har beslutat att använda sig av denna rätt.

Då överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har Majoritetsaktieägaren jämlikt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Transmode begärt att tvisten ska avgöras av skiljemän. Majoritetsaktieägaren har till sin skiljeman utsett advokat Björn Tude vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

Övriga aktieägare i Transmode anmodas härmed att senast två veckor efter denna kungörelse skriftligen uppge sin skiljeman till Transmode. Uppgift om skiljemannen ska sändas till Transmode AB, Box 42114, 126 14 Stockholm.

Om aktieägarna inte inom denna tid uppger en gemensam skiljeman kommer Transmodes styrelse med stöd av 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att hos Bolagsverket ansöka om att en god man utses. Denne kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.

Lösenbeloppet för aktierna kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden AB efter det att domen vunnit laga kraft, utan att aktieägarna behöver vidta några särskilda åtgärder.

Stockholm i augusti 2015

Transmode AB (publ)

Styrelsen


background image