Kallelse till årsstämma i Transmode AB

Aktieägarna i Transmode AB, org. nr. 556588-9101, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Fredsborgsgatan 24, Stockholm. Inpassering sker från klockan 15.15. Läs mer

Cabildo Insular de Tenerife bygger högkapacitetsnät med utrustning från Transmode och APFUTURA

Transmode meddelar idag att Cabildo Insular de Tenerife (ön Teneriffas förvaltning på Kanarieöarna, Spanien) har byggt ett högkapacitetsnät baserat på Transmodes TM-Series och TG-Series. Förvaltningen har byggt det nya nätet för att koppla samman sina anläggningar och decentralisrade kontor och för att få höghastighetsförbindelse till datacentet och den internationella undervattenskabelstationen, D-Alix. Läs mer

Transmode AB: Bokslutskommuniké 2014

Oktober-december 2014

  • Intäkterna uppgick till 255,7 MSEK (223,3), vilket motsvarar en ökning med 14,5 procent eller med 7,2 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 25,6 MSEK (9,3), inklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,0 procent (4,2). Exklusive omstruktureringskostnader om 2,5 MSEK uppgick rörelseresultatet till 28,1 MSEK och rörelsemarginalen till 10,9 procent.
  • Periodens resultat uppgick till 21,4 MSEK (10,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (0,39).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39,7 MSEK (71,7). Läs mer

COMLINK öppnar sin första 100G-tjänst med utrustning från Transmode

Transmode meddelar idag att den regionala operatören COMLINK i USA har börjat tillhandahålla tjänster för 100Gbit/s med hjälp av Transmodes TM-Series. Den första kunden som använder tjänsten är en större amerikansk operatör med behov av högkapacitetsförbindelser. Tjänsten bygger på Transmodes metrolösning för 100G och använder COMLINKs existerande fibrer och optiska infrastruktur. Läs mer

Inbjudan till presentation av Transmodes bokslutskommuniké 2014

Transmode AB publicerar sin bokslutskommuniké 2014 torsdagen den 5 februari 2015 klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för media, investerare och analytiker den 5 februari klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Läs mer


background image