TekLinks bygger metro-nät i Alabama med Transmodes utrustning

Transmode meddelar idag att TekLinks har byggt ett optiskt DWDM nät i Birmingham, Alabama, USA, baserat på Transmodes TM-Series plattform. Det nya nätet kommer att användas för högkapacitetslänkar mellan TekLinks datacenter och för att erbjuda skalbar bandbredd till TekLinks kunder. Läs mer

Transmode ansluter till projekt OpenDaylight

Transmode meddelar idag att man ansluter till OpenDaylight, ett samarbetsprojekt för öppen källkod som främjar Software Defined Networking (SDN) och Network Functions Virtualization (NFV). Transmode ansluter som silvermedlem.   Läs mer

Transmode AB: Delårsrapport januari-september 2014

Juli-september 2014

  • Intäkterna uppgick till 193,0 MSEK (272,0), vilket motsvarar en minskning med 29,0 procent eller med 34,5 procent justerat för valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (48,5), inklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,9 procent (17,8). Exklusive omstruktureringskostnader om 6,4 MSEK uppgick rörelseresultatet till 8,0 MSEK och rörelsemarginalen till 4,2 procent.
  • Periodens resultat uppgick till 2,4 MSEK (40,1).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (1,44).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,7 MSEK (45,1). Läs mer

Inbjudan till presentation av Transmodes delårsrapport den 22 oktober 2014

Transmode AB publicerar delårsrapporten för januari-september 2014 den 22 oktober klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 22 oktober klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten. Läs mer

Transmodes valberedning för 2015 har utsetts

Vid årsstämman den 10 april 2014 beslutades att Transmode ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska konstitueras baserad på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2014 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt. Läs mer

Transmode genomför kostnads- och effektiviseringsprogram

Transmode meddelar idag att bolaget har fattat beslut om att genomföra ett kostnads- och effektiviseringsprogram i syfte att öka lönsamheten och möjliggöra fortsatta investeringar inom produkt- och marknadsutveckling. Åtgärderna kan komma att beröra upp till 30 anställda. Läs mer


background image