Transmode AB:s årsredovisning för 2013 har publicerats

Transmodes årsredovisning för 2013 har idag publicerats på bolagets hemsida. Dokumentet inkluderar Transmodes Bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisningen kan laddas ner här: Rapporter

För ytterligare information kontakta:

Jenny Gunell
Corporate Communications Officer
Transmode Systems AB
Telephone: 46 (0)8 410 881 66
Email: jenny.gunell@transmode.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2014 klockan 08:00.

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000 system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Årsredovisning 2013

Kallelse till årsstämma i Transmode AB

Aktieägarna i Transmode AB, org. nr. 556588-9101, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2014 klockan 09.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering sker från klockan 08.15. Läs mer

Transmode AB: Bokslutskommuniké 2013

Oktober-december 2013

 • Intäkterna uppgick till 223,3 MSEK (251,2), vilket motsvarar en minskning med 11,1 procent eller med 11,2 procent justerat för valutakursförändringar.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (37,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,2 procent (14,8).
 • Periodens resultat uppgick till 10,9 MSEK (35,2).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,39 SEK (1,27).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71,7 MSEK (70,8).

Januari-december 2013

 • Intäkterna uppgick till 1 029,1 MSEK (1 010,9) vilket motsvarar en ökning med 1,8 procent eller med 4,7 procent justerat för valutakursförändringar.
 • Rörelseresultatet uppgick till 148,5 MSEK (170,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,4 procent (16,9).
 • Periodens resultat uppgick till 123,3 MSEK (139,2).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,44 SEK (5,01).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 174,7 MSEK (176,7).
 • Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 1,80 SEK (1,80) per aktie och mot bakgrund av bolagets starka kassaposition, även en extrautdelning om 4,70 SEK (-) per aktie, totalt en utdelning om 6,50 SEK (1,80) per aktie.

VD-kommentar: Transmode är välpositionerat för fortsatt lönsam tillväxt
Fjärde kvartalet påverkades av sent inkommande order som vi inte hade möjlighet att leverera och intäktsföra under 2013. Intäkterna uppgick till 223 MSEK motsvarande en minskning med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2012. Våra bruttomarginaler och vårt kassaflöde var fortsatt höga men intäktsminskningen påverkade kvartalets rörelsemarginal som blev 4 procent.

Vi fortsätter att investera för tillväxt främst inom produktutveckling och försäljning. Utökade säljresurser i kombination med en effektiv regional försäljningsorganisation skapar förbättrade förutsättningar för att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna på en global basis.

Jag gläds åt 2013 års goda lönsamhet och starka kassaflöde men jag är inte nöjd med tillväxten. De investeringar och framsteg vi har gjort under året gör oss dock välpositionerade för fortsatt lönsam tillväxt under 2014 och jag har fortsatt stark tilltro till vår tillväxtstrategi med fokus på geografisk expansion, utveckling av innovativa produkter samt en effektiv verksamhet.

Karl Thedéen, Verkställande direktör

Den kompletta delårsrapporten finns som bilaga via länken i slutet av pressmeddelandet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2014 klockan 08:00.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens
Transmode AB bjuder in till en telefonkonferens (på engelska) för media, investerare och analytiker den 5 februari klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten.

För att delta i telefonkonferensen, ring +44 (0)207 6602077, alternativt det svenska numret
+46 (0)8 50556484, och uppge ”Transmode telefonkonferens” några minuter före utsatt starttid. Konferensen och presentation kan även följas live på Transmodes hemsida: http://www.transmode.com/sv/investerare/rapporter/delarsrapporter.

För ytterligare information kontakta:

Ola Elmeland
Vice President Marketing & Communications
Transmode Systems AB
Telephone: +46 8 506 882 71
Email: ola.elmeland@transmode.com

Om Transmode 
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som gör det möjligt för fasta och mobila nätoperatörer att kostnadseffektivt hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video- och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes ”Native Packet Optical 2.0″-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 40 000 system hos fler än 500 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer, Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över 45 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besök www.transmode.com

Bokslutskommuniké 2013

Inbjudan till presentation av Transmodes bokslutskommuniké 2013

Transmode AB publicerar sin bokslutskommuniké 2013 onsdagen den 5 februari klockan 08:00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens (på engelska) för media, investerare och analytiker den 5 februari klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar bokslutskommunikén.

Läs mer


background image